Sunday, 1 September 2013

မၚ်ဗၠာဲစန္ဒ (၃)


ကာလဂှ် ဨကရာဇ်ညာတ်တုဲ သၟာန်တိုန်ရ ယွံမၚ်ဗၠာဲ မူနွံပၟိက်ရော သၟိၚ်သၟာန်ရ ယွံတၠတိ ဍုၚ်ဝေသာလဳ ပ္ဍဲတိုက်ဒြပ်ပါနော် ပိုဲတေံဂှ် ထဝ်မွဲတိုက်ဂှ် လၟုဟ်ယုတ်ဒေက်အာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ ယုတ်ဒေက်ဒၟံၚ် မွဲတ္ၚဲမွဲကလောံ ရိုဟ်ဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲရ ဟိုတ်ထဝ်ကၠေံဂှ် သာ်ဝွံမဒှ်ရ ဒိုၚ်နွံမွဲဂှ် ရိုဟ်တ္ၚဲ ဍေံကၠုၚ်ကၠတ်ဏာထဝ် မွဲမွဲကလောံရောၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲဍိက်ဗက်လန် ဂၠာဲဒိုၚ်ဂှ်ရောၚ် လၟုဟ်အဲဍိက်မိၚ်ပရိုၚ် နွံပ္ဍဲဍုၚ်ဏံရ သာ်ဝွံမၚ်ဗၠာဲစန္ဒ ဂမြၚ်ပ္တီရ။
ယွံမၚ်ဗၠာဲ ဂလာန်မၚ်ဗၠာဲဂှ် အဲဟွံပ္တေဟ် ယဝ်ရဒှ်ဍာံမ္ဂး နူနန်ဏံ ဒဵုကဵုစိုပ် သၞေဟ်က္ၜၚ်တေံ မၚ်ဗၠာဲကၠောန်ဏာ သဗာန်ထဝ် သဗာန်သြန် ဒဵုတုဲမာန်မ္ဂး အဲပ္တေဟ်ရသၟိၚ်ဂးတုဲ မၚ်ဗၠာဲပဝတ်တုဲ ကလေၚ်စဴအာ က္ၜၚ်ဇကုတေံရ။
ပ္ဍဲဗ္တံဂှ် အခိၚ်သဂါတ္ၚဲလောန်ဂှ် မၚ်ဗၠာဲစန္ဒ ကသေဲကဵု ကြောတ်ကသေဲဂှ် ယွံကြောတ် နူသၞေဟ်က္ၜၚ်ဏံ ဒဵုစိုပ်နန် ဨကရာဇ်တေံ ဗဒှ်ကဵုသဗာန်ထဝ် သဗာန်သြန်ညိ သာ်ဝွံကသေဲဟီုတုဲ တ္ၚဲယးဗက် သဗာန်ထဝ် သဗာန်သြန် နူသၞေဟ်က္ၜၚ် ဒဵုကဵုစိုပ်နန် ဨကရာဇ်တေံ တုဲဒှ်ဒၟံၚ်အိုတ်ရ မၚ်ဗၠာဲကျိုၚ်ကျဝ်ကေတ် ဂၠိက်ပလောံသာ်ထဝ် သာ်သြန်တံဂှ်တုဲ မၚ်ဗၠာဲတိုန်လ္ၚောဝ်ပ္တီဨကရာဇ်ရ ယွံတၠတိ သဗာန်ထဝ် သဗာန်သြန် တုဲဒှ်ဒၟံၚ်အိုတ်ရအဴ ဂမြၚ်ပ္တီဨကရာဇ်ရ ဨကရာဇ်ဂွံညာတ်ကေတ်တုဲ သ္ပအံသဝ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။
မၚ်ဗၠာဲဂှ် လ္ၚောဝ်ပ္တီတိုန် ဨကရာဇ်ပၠန်ရ ယွံတၠတိ ထဝ်ပါနော် ပိုဲကၠေံဒၟံၚ်ဂှ် ဒိုၚ်တၠတိရောၚ် ကၠတ်ဒၟံၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရ ထဝ်ဂှ် တၠတိကလေၚ် ကဵုအဲညိသ္ဂးတုဲ ယွံမၚ်ဗၠာဲ ထဝ်ဂှ် အဲလေဲဟွံမာန်ရ ဨကရာဇ်သ္ဂး။
ယဝ်ဒှ်သာ်ဂှ် မ္ဂး ကောအဲတြဴ သီုကဵုက္ၜၚ် စုတ်လဝ်ထံၚ်တံဂှ် ဗလးကဵုဖအိုတ်တုဲ ဗၞိက်တံဂှ်လေဝ် ကလေၚ်ဗပေၚ်စုတ် ကဵုက္ၜၚ်ညိ ကာလဂှ် ထဝ်ဂှ်လ္ပလေဲရ သာ်ဝွံ မၚ်ဗၠာဲစန္ဒ ဂမြၚ်ပ္တီရ ကာလဂှ် သၟိၚ်စကာဍိက်သ္ကံတံ ကဵုဗပေၚ်ဗၞိက်ကဵုတြဴက္ၜၚ်ဂှ် မပ္တံကဵုယာတ် စၞစသုၚ်တံဂှ်ရ သီုညး ၆က္ၜၚ်ဂှ်လေဝ် ဗလးပ္တိတ်နူသ္ၚိစာတ် သီုဖအိုတ်တုဲ မိပ်တဴစိုတ် ဗွဲမလောန်အိုတ်ရ ညးထပှ်က္ၜၚ် သီုဖအိုတ်ဂှ် တၞဟ်နဂွံကလေၚ်စဴ ဍုၚ်ဇကုဂှ် ပလေဝ်ပလေတ် ပိုက်ဂြၚ်တၟံ ဇက်တဝန်ကလေၚ်စဴကၠုၚ် ဍုၚ်ဇကုအိုတ်ရ ပၞောဝ်ကဵု က္ၜၚ်ထပှ်ဂှ် က္ၜၚ်မၚ်ဗၠာဲစန္ဒမွဲဂှ် ဗက်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်သိုက်သိုက် နွံကြဴအိုတ်တေံရ။
က္ၜၚ် ၆ ဂှ် ဇၞတ်တ်မအာဒၟံၚ်ဂှ် အာစိုပ်ဍုၚ် ဇကုအိုတ်ရ စိုပ်အာဍုၚ်မ္ဂး သေဌဳဗြဴဂှ် စၟဳညာတ်အာက္ၜၚ် ၆ ဂှ်တုဲ  မၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ဍေဟ်က္ၜၚ်ဂှ်ရ က္ၜၚ် ၆ ဂှ်စိုပ်ကၠုၚ် ဖျေံဂြၚ်တၟံ ဒေံါဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ဍေဟ်တုဲ သေဌဳဗြဴဂှ် ညာတ်ဒးက္ၜၚ် ၆ဂှ် ပ္ဍိုက်လဝ်ဗၞိက်ပေၚ်ဒၟံၚ် သီု ၆ က္ၜၚ်ဂှ်တုဲ ဖျေံဗၞိက်တံအိုတ်တုဲ သေဌဳဗြဴဂှ် ညာတ်ဒးဗၞိက်တံဂှ် မိပ်တဴစိုတ် ဗွဲမလောန်တုဲ သေဌဳဗြဴ ထိုၚ်သးတဴ ဂမာန် ၆ဂှ်ရ။
ဂမာန်တံဂှ် တိုန်ကၠုၚ်စိုပ်သ္ၚိအိုတ်တုဲ သေဌဳဗြဴဂှ်သၟာန် စပရိုၚ်မၚ်ဗၠာဲစန္ဒရ ညးတြဴဂှ် ဆဵုဒးညးသ္ကံကဵု သာ်ဝွံသ္ဂးရ။
သေဌဳဗြဴပၠန် ပ္ဍဲက္ၜၚ်ဍေံ မူဍေံပ္ဍိုက်နၚ်ကီုရော သာ်ဝွံသေဌဳဗြဴဂှ် သၟာန်ညးတြဴဂှ် ပၠန်လေဝ် က္ၜၚ်ဂှ် ဍေံဗက်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် ကြဴတေံရ ဆဂး ပ္ဍဲကြဴတေံရ ဆဂးပ္ဍဲက္ၜၚ်ဍေံဂှ် ပိုဲဟွံဆဵုမွဲသာ်ရ သေဌဳဗြဴဂှ်မိၚ် လေၚ်လေၚ်ရဂးတုဲ ကတီုသြိုဟ် ဒက်ဒေါန်ဒၟံၚ် ဗွဲမလောန်ရ။
ပ္ဍဲကာလဂှ် က္ၜၚ်မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် ဇက်လုပ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်သိုက်သိုက်ရ ကၠုၚ်စိုပ်သၞေဟ်က္ၜၚ်ဂှ်တုဲ သေဌဳဗြဴဂှ် စှေ်ရံၚ်ပ္ဍဲက္ၜၚ်ဂှ် ဟွံညာတ်မွဲသာ်တုဲ ကာလဂှ် တခဳၜါဂှ် ဒုၚ်ကဵုလိခ် ကုသေဌဳဗြဴဂှ်ရ သေဌဳဗြဴဂှ် ဗှ်ရံၚ်လိခ်တုဲ ကေတ်ဏာ ထ္ၜးကဵု သေဌဳတြုံဂှ်ရ သေဌဳတြုံဂှ် ဂွံလိခ်ဂှ်တုဲ မွဲသာ်လေဝ်ဟွံဟီု မံၚ်သ္ၚိတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲက္ၜၚ်ဂှ်ရ ကာလဂှ်က္ၜၚ်မၚ်ဗၠာဲ စိုပ်ကၠုၚ်ရဂးတုဲ ညးညးအဲအဲ ကၠုၚ်ဗဵုသေဲသေဲအိုတ်ရ မွဲသာ်ရော ဟွံဆဵုဟွံညာတ်တုဲ ကသေဲညးသ္ကံသာသာတုဲ စဴအာအိုတ်ရ ကာလဂှ် သေဌဳဗြဴဂှ် ဒက်ဒေါန်ကဆံၚ်ဒလှ်ဒၟံၚ်ကဵု ကောန်ဗြဴဇကုဂှ် ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲရ။
မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် စှေ်နူက္ၜၚ်တုဲ စဴကၠုၚ်သ္ၚိ မံၚ်သ္ၚိတ်ဒၟံၚ်ရ သေဌဳဗြဴဂှ်လေဝ် အတိုၚ်မဒေါန်ဂှ် ဒေါန်ဒၟံၚ်ဂယးသဝ်တ္ၚဲ လၟိန်ရ သေဌဳတြုံဂှ် မံၚ်သ္ၚိတ်ဒၟံၚ်ရ မံၚ်ဂွံလံညိတုဲ သာ်ဝွံ ဂမာန်ဍောတ်မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် ဂမြၚ်ပ္တီသေဌဳတြုံ ခံါသဳတၠဂှ်ရ။
ယွံမအံက် အဲသၟိက်ကဵုဒါန် ပကုသိုလ်ဇၞော်မွဲဝါရ နိမန်ဂမဳသၚ် ဘိက်သီုဨကရာဇ် သီုအမာတ် ကောန်ဍုၚ် ကောန်ကွာန် သီုဖအိုတ် ဟွံရုဲမုခ်ဇၞော် မုခ်ဍောတ်ရ သာ်ဝွံ ဂမြၚ်ပ္တီသေဌဳတြုံဂှ်တုဲ သေဌဳတြုံဂှ် မိပ်စိုတ် ဗွဲမလောန်တုဲ သွက်ဂွံပတုဲ ကုသိုလ်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ရ သေဌဳဗြဴဂှ်မိၚ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးတိုန်ရ နူနွံကုဍေံတုဲ ဍေံဂွံပတုဲကုသိုလ်ဂှ်ရော က္ၜၚ်ညး ၆ က္ၜၚ်ဂှ်ဗၞိက်ညးကဵုညး ပေၚ်ဒၟံၚ်သီုဖအိုတ် က္ၜၚ်ဍေံမွဲ မူရော ဟွံပါ ညးတၞဟ် ဂွံဏာသြန်လ္ၚီ ညးရာန်ဗၞိက်ပေၚ်က္ၜၚ် ဍေံမွဲ ဂွံဏာသြန်လ္ၚီ ရာန်ဇြုံမွဲ လၟုဟ်ဇြုံဂှ်ရော ဟွံမွဲရ လၟုဟ်ဍေံသၟိက်ဂွံ ပတုဲကုသိုလ်ဍေံဟီုဂှ် ဒှ်မာန်ကွေံရဟာ ဒှ်ဟွံမာန် ဒေံါ တၠသ္ၚိဗဒေံါထောံဍေံ တုဲမ္ဂး ဍေံသၟး ဒးဂွဟွံသေၚ် ဒးဂွသီုပိုဲရောၚ် တုဲပၠန်ဍေံသၟိက်ဂွံဘိက် ဨကရာဇ်တၠတိရောၚ် ဍေံဟီုဒၟံၚ် သွက်ဨကရာဇ်တၠတိဂှ် စဳရေၚ်ပြုပြေၚ်လဝ် ညိညိညည ဂွံဟွံသေၚ် ဒးစဳရေၚ်ပြုပြေၚ် ဗွဲမလောန်ရောၚ်  ဒြပ်ဍေံမူဂှ်နွံတုဲ ဍေံဂွံဘိက် တၠတိဨကရာဇ်ဂှ်ရော သာ်ဝွံသေဌဳဗြဴဂှ် ဟီုကုသေဌဳတြုံဂှ်တုဲ သေဌဳတြုံဂှ်မိၚ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ ဍေံသၟိက်ဂွံပတုဲ ကုသိုလ်မ္ဂး လ္ပပလီုဍေံညိ ကဵုဍေံပတုဲညိ သာ်ဝွံသ္ဂးရ။
လိခ်နိမန်သၚ် ကေုာံလိခ်ဘိက်တံဂှ် ချူကှေ်လၟေၚ်ၚ်တုဲ ပလံၚ် ဗစိုပ်အိုတ်ရ ကာလဂှ် သေဌဳတြုံဂှ်လေဝ် ဂွိၚ်တိုန်ညိ လိခ်နိမန်ဂမဳသၚ် လိခ်ဘိက်မၞိဟ်တံဂှ်လေဝ် ကဵုဘိက်သီုဨကရာဇ် သေဌဳ သမ္ၚေဟ် ဗမၞး ကောန်ဍုၚ် ကောန်ကွာန်ဂမၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ဒၞာဲပတုဲကုသိုလ်ဂှ်လေဝ် ဟွံညာတ်မွဲသာ်တုဲ ဂွိၚ်တိုန်ပ္ဍဲစိုတ်ဗွဲမလောန်ရ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် သေဌဳတြုံဂှ် ဟွံဟီုမွဲသာ် ရံၚ်မံၚ်အကာဲမၚ်ဗၠာဲဂှ်ရ။
သေဌဳဗြဴဂှ် တ္ၚဲယးဂတလေဝ် ဒှ်တ္ၚဲပကုသိုလ်ရ ယးပြဟ်မ္ဂး ဂမဳသၚ်တံလေဝ် က္ညကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ ဨကရာဇ်တၠတိ  ကေုာံအမာတ်သေနာပတိတံဂှ်ကီု သီုကဵု သမ္ၚေတ်သေဌဳ ကောန်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု ကၠုၚ်တဴ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ် ဒဵုလၟုဟ်အခိၚ်ဏံ မူရောဍေံဟွံကၠောန် ပလေဝ်ပလေတ် မွဲသာ်ဏံဂှ် မူဍေံသ္ပဗီုလဵုဂှ်ရော ဂမဳတံက္ညကၠုၚ်စိုပ်မ္ဂး ဒၞာဲလဵုဍေံကဵုမံၚ် မူဂှ်ဂွံကဵုပိုဉ်ဂှ်ရော ဒဵုလၟုဟ်လေဝ် မူရော ဍေံဟွံကၠောန်ဏံဂှ် ဗီုလဵုဍေံသ္ပကဵု ပိုဲဂှ်ရော။
ဆဂှ် ဟွံတုဲဏီ ဨကရာဇ်တၠတိက္ညကၠုၚ်မ္ဂး ဒၞာဲဂွံမံၚ်ရောဟွံမွဲ သွက်ဂွံစသုၚ်ရော ဟွံမွဲ မွဲသာ်ဏံဂှ် ဨကရာဇ် က္တဵုဒှ် ပၞောတ်ဒေါသမ္ဂး ဆဍေံမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ် သီုပိုဲဟွံအာစိုပ် ဒဒိုခ်အိုတ်ဏီဟာ သာ်ဝွံသေဌဳဗြဴဂှ် ဒက်ဒေါန်ဒၟံၚ် ဗွဲမလောန်ရ သေဌဳတြုံဂှ်လေဝ် ဂွိၚ်တဴဗွဲမလောန်ကီုရ  တ္ၚဲဂှ်မွဲတ္ၚဲ ဆအယာံမာတ် မဟီုဒက်ဒေါန်ဒၟံၚ်ဂှ် တ္ၚဲပၠိုတ်အာရ။
ပ္ဍဲကဵုဗ္တံဂှ် မၚ်ဗၠာဲစန္ဒ ချပ်စဳရေၚ်ဖန်ဖက် ပ္ဍဲစိုတ်ရ ပသာ်မချပ်ဂှ်ရောမ္ဂး နိမိတ်ဗဒှ်ကၞာထးဇၞော်မွဲ ဒယိုၚ်လ္ၚီတုဲ ဒၞာဲဂမဳသၚ်တံဂှ် ဂ္ညိဂ္ညာတ် ကျိုၚ်ကျဝ်လဝ်ဗီုလဵု ဒၞာဲဨကရာဇ်တၠတိဂှ် ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကျိုၚ်ကျဝ်လဝ်ဗီုလဵု ဒၞာဲဗမၞး သမ္ၚေဟ် သေဌဳတံဂှ် ဗီုလဵု ဒၞာဲကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဗီုလဵုမ္ဂးဂှ် ဖန်ဖက်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ သွက်ဂမဳသၚ်တံဂှ် စၞဘောဇိုန်ဗီုလဵု ဖါပ်သၚ်တုဲ သီုကဵုပရိက္ခရာဒ္စာံသာ် သွက်ကဵုဒါန်ကီု ဗီုဂွံဗ္စဖါပ်ပူရိသာတ် ဂမၠိုၚ်တံဂှ်  ဖန်ဖက်တုဲ ဗ္တံဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲဖလာၚ်ယးတေံ ကေတ်ကြောတ်ကသေဲဂှ်တုဲ ပ္ဍဲခဏဂှ်ဟေၚ် ပ္ဍဲဇိုၚ်ဝါ ပ္ဍဲဖလာတ်ဇၞော်မွဲဂှ် ကၞာထးဇၞော်မွဲတၠတိ ဒၞာဲဗမၞး သမ္ၚေဟ် သေဌဳ ဒၞာဲကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဗွဲလၟေၚ်ၚ်က္တဵုဒှ်တိုန် ဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ် နကဵုပ္ကဴသြဴနာနာပက္ကရရ စၞအဟာရ ဘောဇိုန်တံဂှ်လေဝ် ဗွဲမဂပ်ဝ် ဒၞာဲညးကဵုညး စဳရေၚ်ပြုပြေၚ်လဝ်တုဲ စိုပ်အခိၚ် နူဂယးပြဟ် ဂမဳသၚ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ပြာပ်က္ညကၠုၚ် ကဵုဒၞာဲဂဇံဒၟံၚ်တုဲ ကဵုဒါန်ပိဍ‎ဏ္ဍပါတ် ကွာၚ်ၜဲယိုဟ်ၜန်တံဂှ်တုဲ ဒဂိုန်ကေတ်သဳ ကလၚ်ဓရ် စရိုဟ်ဍာ် ကဵုဒါန်ပရိက္ခရာ ဒစာံတံဂှ်တုဲ ဂမဳသၚ်တံ က္ညစဴအာအိုတ်ရ သၟိၚ်ဨကရာဇ်သီုကဵုဗမၞး အမာတ်သေနာပတိတံဂှ် က္ညကၠုၚ်ဒုၚ်ဒါန်အိုတ်ရ။
ပူရိသာတ်ဂမၠိုၚ် က္ညကၠုၚ်စိုပ်မ္ဂး ဒၞာဲညးကဵုညး ဖျေံဒၞာဲတုဲ တရိုပ်ကု်ဒွန် ဗၞတ်မွဲတ္ၚဲရ ပူရိသာတ်ဂမၠိုၚ် မပ္တံကဵုသၟိၚ်မှာ အမာတ် ဨကရာဇ်တံဂှ် ညာတ်ဒးဒါန် မၚ်ဗၠာဲစန္ဒ ဇၞော်မောဝ်လောန်ဂှ်တုဲ ဟီုထိုၚ်သးတဴအိုတ်ရ ပူရိသာတ် သီုသၟိၚ်မှာ အမာတ်တံဂမၠိုၚ် ဒုၚ်ဒါန်တုဲ က္ညကလေၚ်စဴအာအိုတ်ရ။
ပူရိသာတ်ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်ဂမၠိုၚ် နွံတဴဒၟံသီုဖအိုတ်ဏီရ ကာလဂှ် မၚ်ဗၠာဲစန္ဒ သာ်ဝွံဟီုလၟိၚ် ကုပူရိသာတ်ဂမၠိုၚ်ရ ယွံပူရိသာတ် ကလောတံညးဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ မွဲတ္ၚဲ ဒှ်တ္ၚဲအဲမကဵုဒါန်ရောၚ် ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကလောတံညးဂမၠိုၚ် မူနွံပၟိက်ဂှ် ဟီုညိ အဲကဵုဒါန်ရ သာ်ဝွံ လၟိၚ်ဟီုကဵု ပူရိသာတ်ဂမၠိုၚ်ရ။
ပူရိသာတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် လ္ၚဵုသၟိက်မိက်ဂွံဂၠိက်ဂှ် ကဵုဂၠိက်ရ လ္ၚဵုသၟိက်မိက်ဂွံ ပလောံကဵုပလောံရ လ္ၚဵုသၟိက်မိက်ဂွံသ္ၚုတံဂှ်လေဝ် ကဵုသ္ၚုရ ညးလ္ၚဵုသၟိက်မိက်ဂွံ သြန်တံလေဝ် ကဵုသြန်ရ လ္ၚဵုအာတ်သြန်မသုန်ဒကေဝ် ကဵုမသုန်ဒကေဝ် လ္ၚဵုအာတ်စှ်ကဵုစှ် နနဲသာ်ဝွံ လ္ၚဵုအာတ်နူစှ်သုန် ဒဵုမွဲပသာ အာတ်တဴအိုတ်ရ တရိုပ်ကဵုဒၟံၚ်ဒါန် လုကဴမွဲတ္ၚဲဂှ်ရ။
ကာလဂှ် သေဌဳဗြဴ ညာတ်ဒးဗီုမၚ်ဗၠာဲစန္ဒ မကဵုဒၟံၚ်ဒါန် မဖှ်သာ်ဂှ်တုဲ သြ လေၚ်အိုတ်ရလေကောန် မူပဂွံကဵုဒၟံၚ် ဗၞတ်ကလိုၚ်ဏံဂှ်ရော ပ္ဍဲထိုၚ်ဍေံဂှ် မူဂှ်မၞုံဂှ်ရော ဂးတုဲ သေဌဳဗြဴဂှ် အာကျောဝ်ရံၚ်ထိုၚ် မၚ်ဗၠာဲဂှ်ရ တီအာ အစောံမၚ်ဗၠာဲဂှ်တုဲ
ပတွဵုနူဂှ် ပိုဉ်ဒြပ်ရတ်သေဌဳ ဆမၞုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ပအပ်ကဵု မၚ်ဗၠာဲစန္ဒ မၚ်မွဲရ သေဌဳတြုံဗြဴညးၜါဂှ် မံၚ်အာၜိုဟ်ဟ် သြိုဟ်ဟ်အာကျာ်ဘာ မၚ်သဳပၟဝ်ဓရ်ရ။
မၚ်ဗၠာဲစန္ဒလေဝ် ပ္ကၚ်ရၚ်မၚ်မွဲလဝ် ပိုဉ်ဒြပ်တံဂှ်တုဲ ပတုဲဒါန်မၚ်သဳ ပၟဝ်ဘာဝနာတံဂှ် ဟွံသ္ကုတ် သှ်ပတဴဒၟံၚ်တုဲ စုတိ ဂွံစဴစသိုၚ် ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်သွရ်တေံရ။


ကဵုဒှ်တသိုတ်စိုတ် တသိုက်ကာယ ၜါပြကာအိုတ်ညိ။
ဗွဲမအဲပြဲ
buggy

Saturday, 31 August 2013

မၚ်ဗၠာဲစန္ဒ (၂)လတေံ ပ္ဍဲဍုၚ်နာ်တေံပၠန် သၟိၚ်နာ်ဂှ် မၞုံကဵုကောန်ဝုတ်မွဲရ ကောန်ဝုတ်သၟိၚ်နာ်ဂှ် သၟိက်ဂွံတိုန်မၚ်သဳ ပ္ဍဲဍုၚ်မၞိဟ်ဏံ ဓရ်သဒ္ဓါကၠုတ်ပါၚ်တိုန်တုဲ အာလ္ၚောဝ်ပ္တီ သၟိၚ်မအံက် မဒှ်နာ်ဂှ်ရ ယွံသၟိၚ်မအံက် အဲဍိက်သၟိက်ဂွံတိုန်မၚ်သဳ ပ္ဍဲဍုၚ်မၞိဟ်တေံ မအံက်ကဵုအခေါၚ်ညိ သာ်ဝွံဂမြၚ်ပ္တီ မအံက်ဂှ်ရ။
မအံက်ဂှ် မိၚ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးကဵုကောန်ဂှ်ရ ယွံကောန် ကောန်မၚ်သဳမ္ဂး ခိုဟ်ဒၟံၚ်ရ ရဲမနုဿတံဂှ် ဍေံတံညာတ်ဒးတုဲ ဓဇန်ညိဟွံသေၚ် ဍေံကဵုဘဲ ဂွဵုဂွိုက်ကဵု ကောန်ရောၚ် သာ်ဝွံ မအံက်ဂှ်ဟီုတုဲ ယွံမအံက် အဲသၟိက်ဂွံမၚ်သဳ စိုတ်စိန်ဝုန်ဒၟံၚ်တုဲ  လမျီုအဲချိုတ်လေဝ် လဝ်ကဵုချိုတ်ရ မအံက် လ္ပဆေဝ်ဒဝ်အဲညိ ကဵုအခေါၚ်ကုအဲညိ သာ်ဝွံဂမြၚ်ပ္တီမအံက်ဂှ်ရ။
မအံက်ဂှ်မိၚ်တုဲ ဟီုဆေဝ်တာတဴရ ဆေဝ်တာဟွံမာန်တုဲ မအံက်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ရ ကောန်သၟိက်ဂွံအာမ္ဂး အာရ မအံက်ကဵု အခေါၚ်ရဂးတုဲ ကာလဂှ် လ္ၚောဝ်ပဝတ် ကုမအံက်ဂှ်တုဲ တိုန်ကၠုၚ်ဍုၚ်မၞိဟ်ဝွံရ။
ပ္ဍဲကာလဂှ် က္ၜၚ်မၚ်ဗၠာဲစန္ဒလေဝ် အာဒၟံၚ်ပ္ဍဲက္ၜဳမှာသၟိတ်တေံရ နွံကာလမွဲတ္ၚဲ ပ္ဍဲကွာန်မွဲ ဇရေၚ်ဇိုၚ်က္ၜဳဂှ် သေဌဳမၞုံတဴ မွဲတၠရ ကာလဂှ် ဍိက်သကံသေဌဳတံဂှ် စိုပ်အခိၚ်တုက်ဍာ်မ္ဂး ဗွဲလၟေၚ်လၟေၚ် ရပ်ဂွံဍာ်နုၚ်တုဲ ဂၠောဲစှေ်တုက်ဍာ် ပ္ဍဲဇိုၚ်က္ၜဳတေံအိုတ်ရ ကာလဂှ် နာ်ဗြဴဂှ်လေဝ် မံက်တိုန်ဇိုၚ်သၞေဟ်ဍာ်ဂှ်ရ။
သၟတ်ဗြဴမွဲဂှ် ဍေံလကိုတ်အာဍာ်တုဲ ဒံၚ်သလာ်တိုန်နုၚ်ဂှ်ဗၠးစှေ်နူတဲ ဒကးအာရ သၟတ်ဗြဴဝုတ်ဂှ် သာ်ဝွံဟီုတိုန်ရ နုၚ်သေဌဳဒကးအာတုဲ အဲဒှ်ဒုဟ်ရ ညံၚ်အဲဂွံဗၠး နူဒုဟ်ဂှ် အဲတက်ၜုၚ်ဂစိုတ်ဇြုံဏံတုဲ အဲထ္ၜးကဵု သေဌဳမ္ဂး အဲဂွံဗၠးဘဲဒုဟ်ရောၚ်ဂးတုဲ ဍေံၜုၚ်တက်ဒၟံၚ်ဇြုံဂှ်ရ နာ်ဂှ်ပၠေၚ်ရုပ်ဗဒှ်ရုပ်ရ နာ်ဗၠိုပ်ထောံ နာ်မံက်တိုန် ဍေံတက်ပၠန် ဗၠိုပ်စှေ်ဍာ်ပၠန် မံက်တိုန် ဍေံတက်ပၠန် နနဲသာ်ဝွံ နာဂှ်လေဝ် ဗၠိုပ်မံက် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါ ရိုဟ်ရိုဟ်မမံက်တိုန် သၟတ်ဗြဴဂှ် မၚ်တက်ဒၟံၚ်ရ။
ဃောသၟတ်ဗြဴဂှ် မၜုၚ်တက်ဒၟံၚ်နာ်ဂှ် က္ၜၚ်မၚ်ဗၠာဲစန္ဒလေဝ် ဇက်ကၠုၚ်စိုပ် လုပ်ဒေံါပ္ဍဲသ္ဍေဟ်ဂှ်ရ မၚ်ဗၠာဲညာတ်တုဲ ဟာဲသၟတ်ဗြဴတံ မူပ မၜုက်တက်ဒၟံၚ်ဂှ်အိုတ်ရော သာ်ဝွံ သၟာန်တိုန်ရ။
အဲလကိုတ်အာ ဇြုံဏံတုဲ နုၚ်အဲဒကးအာရ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲၜုၚ်ဂစိုတ် ဇြုံနာ်ဏံရောၚ် သၟတ်ဗြဴဂှ် သ္ဂးရ ကာလဂှ် မၚ်ဗၠာဲဂှ် ယွံသၟတ်ဗြဴလ္ပၜုၚ်တက်ဍေံညိ ဇြုံဏံဂှ် ကဵုအဲညိ မၚ်ဗၠာဲစန္ဒသ္ဂးရ  ကဵုအဲသြန်မွဲစိရော သၟတ်ဗြဴဂှ်သၟာန်ရ ၚုဟ်ဇြုံဏံ အဲကဵုသြန် မသုန်ကၠံရ ရဴဝွံ မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် သ္ဂးရ မသုန်ကၠံ အဲကဵုဟွံမာန် သၟတ်ဗြဴဂှ် သ္ဂးပၠန်တုဲ မသုန်ကၠံအောန်အာမ္ဂး အဲကဵုလ္ၚီဒကေဝ်ရ မၚ်ဗၠာဲဂှ်သ္ဂး လ္ၚီဒကေဝ်ကဵုဂှ် သၟတ်ဗြဴ တုပ်စိုတ်တုဲ ကေတ်ဏာသြန်လ္ၚီဒကေဝ် ဍေံလေဲထောံၚုဟ်နုၚ်တုဲ ဂွံဗၠးဒုဟ်ရ။
ကာလဂှ် မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် ကေတ်ပတိုန်ဏာနာ်လ္တူက္ၜၚ်တေံရ တခဳၜါဂှ် သာ်ဝွံ မဟီုကေုာံရၚ်သ္ကံရ ယပရေံဏံ ဇြုံမွဲ ၚုဟ်လ္ၚီ ဍေံရာန်လဝ်ဂှ် ချူလဝ်စရၚ်ရ သြန်တံဂှ်လေဝ် အိုတ်အာရ ကာလဂှ် နာ်ဂှ် ပၠေၚ်ဗဒှ်ရုပ်မၞိဟ်တုဲ သာ်ဝွံဟီုတိုန် ကုမၚ်ဗၠာဲဂှ်ရ ယွံမၚ်ဗၠာဲ လမျီုအဲဂှ် လမျီုယာဲက္ၜံၚ်လဝ်ဂှ် ဟွံမွဲရ လမျီုမၚ်ဗၠာဲဟေၚ် မၞုံရ ဍေံဟီုတုဲ  သာ်ဝွံ ဍေံဆက်ဟီုတိုန်ပၠန်ရ ယွံမၚ်ဗၠာဲ သကိုပ်က္ၜၚ် ဗက်စှေ်အာ ပ္ဍဲဍုၚ်နာ်တေံညိ ဍေံဂးရ ကာလဂှ် နာ်ဗြဴဂှ် သာ်ဝွံ ဍေံဟီုပၠန်ရ ယွံမၚ်ဗၠာဲ ရံၚ်ဗက်ဒၟံၚ်အဲညိ ဒၞာဲအဲကၠေံအာဂှ် မၚ်ဗၠာဲဗၠိုပ်ဗက်စှေ်အာညိ သာ်ဝွံ နာ်ဗြဴဂှ် ဟီုတုဲ ကာလဂှ် မၚ်ဗၠာဲကော်ဟီုကဵု တခဳၜါဂှ်ရ ဟိုဲတခဳတံ ပိုက်ဇုက်ဂြၚ်တၟံညိ တုဲက္ၜၚ်ဇက်တိတ် ဒေါ၀်မှာသၟိတ်တေံညိ တခဳၜါမိၚ်တုဲ ပိုက်ဇုက်ဂြၚ်တၟံတုဲ က္ၜၚ်ဇက်တိတ်အာ ဒေါ၀်က္ၜဳတေံရ ကာလဂှ် ဂိတုလေဝ်ယးတၟးဒၟံၚ်ရ။
ဗြဴနာ်ဂှ် သာ်ဝွံဍေံဟီုတိုန်ရ လၟုဟ်အဲၜိၚ်အာရ ရံၚ်ဗက်ဒၟံၚ်အဲညိ ဒၞာဲအဲကၠေံအာဂှ် ညးကဵုသြန်လေဝ် လ္ပကေတ်ညိ ညးကဵုထဝ်လေဝ် လ္ပကေတ်ညိ ကာလညးသၟာန် မူနွံပၟိက်ရောမ္ဂး အဲသၟိက်မိက်ဂွံ ကြောတ်ကသေဲမွဲမရ သာ်ဝွံဟီုညိ ဗကန်လဝ်ချိုတ်ပၠိုတ်တုဲ က္ၜၚ်ဂှ် ဗက်အာ လက်ကရဴ က္ၜၚ်ဂှ်ဗက်အာ လက်ကရဴ ဗြဴနာ်ဂှ် ဒၞာဲဗြဴနာ်ဂှ် ကၠေံအာဂှ် မၚ်ဗၠာဲ ဟီုကဵုတခဳၜါ မၞးတံ မၚ်ဒၟံၚ်ဒၞာဲဏံ ဗၞတ်ထပှ် တ္ၚဲညိဂးတုဲ ဆၚ်စှေ်ဍာ် ဗၠိုပ်စှေ်အာ လက်ကရဴနာ်ဗြဴဂှ်ရ။
စိုပ်ဍုၚ်နာ်တေံဂှ် မၚ်ဗၠာဲဂှ် မၚ်ဒၟံၚ်မ္ၚးဍုၚ်ရ ကောန်ဝုတ်သၟိၚ်နာ်ဂှ် လုပ်အာပ္ဍဲဍုၚ်တေံရ လုပ်အာစိုပ် မအံက်သၟိၚ်နာ်တေံတုဲ ယွံမအံက် အတိုၚ်မအံက်မဟီုဂှ် အဲဒးဒုၚ်ကၠုၚ်တုဲရ လမျီုအဲဂှ် လမျီုယာဲက္ၜံၚ်လဝ်ဂှ် ဟွံမွဲရ မၚ်ဗၠာဲမွဲဂှ် ညးပြာ်လဝ်လမျီုအဲတုဲ အဲမဂွံဂျိုၚ်ဒၟံၚ်လမျီုရမအံက် သာ်ဝွံကောန်ဝုတ်ဂှ် ဂမြၚ်ပ္တီရ မအံက်ဂှ် မိၚ်ကေတ်တုဲ သၟာန်တိုန်ရ ယွံကောန် မၚ်ဗၠာဲပြာ်လဝ် လမျီုကောန်ဂှ် လၟုဟ်မူဒၞာဲမွဲ ဍေံမနွံဒၟံၚ်ဂှ်ရော သၟိၚ်နာ်ဂှ်သၟာန်ရ။
ကောန်ဝုတ်နာ်ဂှ် ယွံမအံက် ညးမပြာ်လဝ် လမျီုအဲဍိက်ဂှ် လၟုဟ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်နာ်ဝွံရအဴ ကောန်ဝုတ်ဂှ် ဂမြၚ်ပ္တီရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ကော်နၚ်ဍေံ ကဵုလုပ်ကၠုၚ် ဇရေၚ်အဲဏံညိ သၟိၚ်နာ်ဂှ်သ္ဂးတုဲ ကောန်ဝုတ်သၟိၚ်နာ်ဂှ် လ္ၚောဝ်ပဝတ်တုဲ က္တဵုတိတ်အာ ကော်နၚ် မၚ်ဗၠာဲဂှ်ရ။
မၚ်ဗၠာဲဂှ် လုပ်ကၠုၚ်စိုပ် ဇရေၚ်သၟိၚ်နာ်ဂှ် လ္ၚောဝ်ပဝတ်တုဲ ဂဇံဒၟံၚ်ဂတမုခ် သၟိၚ်နာ်ဂှ်ရ ကာလဂှ် နာ်တံဂှ် နိမိတ်ဗဒှ်လဝ် ရုပ်မၞိဟ်ဖအိုတ်ရ ကာလဂှ် သၟိၚ်နာ်ဂှ် သၟာန်တိုန်မၚ်ဗၠာဲဂှ်ရ ယွံမၚ်ဗၠာဲ မၚ်ဗၠာဲပြာ်ဗလးလဝ် လမျီုကောန်ဝုတ်အဲဂှ် ဒှ်ကွေံဟာ မၚ်ဗၠာဲဂှ် ဒှ်ကွေံရအဴ ရဴဝွံ ဂမြၚ်ပ္တီရ သၟိၚ်နာ်ဂှ်ပၠန် ညာတ်ဒးမၚ်ဗၠာဲဂှ် သ္ဍိုက်ဆာန်တဴ ဗွဲမလောန် သၟဟ်ညံၚ်ရဴ ကောန်ရ ကာလဂှ် သၟိၚ်နာ်ဂှ် ကော်ကောန်ဝုတ်ဂှ်တုဲ ထပ်တဲ ပြုပြေၚ်စကုမၚ်ဗၠာဲဂှ်ရ ကာလဂှ် သၟိၚ်နာ် ဇိုန်ကဵုထဝ်သြန် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ မၚ်ဗၠာဲဂှ် ဟွံဂိုၚ်ကေတ်ရ မူနွံပၟိက်ရော သၟိၚ်နာ်ဂှ် သၟာန်တိုန်ရ ကာလဂှ် မၚ်ဗၠာဲဂှ် အဲဍိက် သၟိက်ဂွံကြောတ်ကသေဲ မွဲမရအဴ ဂးရ သၟိၚ်နာ်မိၚ်တုဲ သၟိၚ်နာ်စကာကဵု အာကေတ်နၚ် ကြောတ်ကသေဲမွဲတုဲ ဒုၚ်ကဵုမၚ်ဗၠာဲဂှ်ရ မၚ်ဗၠာဲဂှ် မံၚ်တဴ ပ္ဍဲဍုၚ်နာ်တေံ ဗၞတ်ထပှ်တ္ၚဲတုဲ တၞဟ်နဂွံကလေၚ်စဴ ဍုၚ်မၞိဟ်ဂှ် ဂမြၚ်ပ္တီသၟိၚ်နာ်တုဲ ဗကန်ဖျန်စ ကုသမ္ဘာဇကု စဴအာဍုၚ် မၞိဟ်တေံတုဲ လ္ပမံၚ်လံညိ ကလေၚ်စဴ ကၠုၚ်ကဵုပြဟ်ညိ သာ်ဝွံကောန်ဝုတ်သၟိၚ်နာ် မဒှ်သမ္ဘာဇကုဂှ် ဗကန်တဴ ထပ်ကဵု ထပ်ရ။
တခဳၜါမမၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲက္ၜၚ်တေံပၠန်လေဝ် သာ်ဝွံဍေံတံချပ်ကေုာံရၚ်သ္ကံရ လၟုဟ်ဏံ မၚ်ဗၠာဲဂှ် ဍေံအာ လံလေဝ်လံအာရ ဍေံအာ လံလေဝ်လံအာရ ဍေံအာဂစိုတ်ကၠေံ ဇကုရဟာဟွံတီ ဇြုံဂှ်ဍေံရာန်လဝ် ဒကဵုၚုဟ်သြန်လ္ၚီရောၚ် လၟုဟ်ဇြုံဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲရ သြန်ဂှ်အိုတ်အာတုဲ ဍေံအိုတ်အာကသပ် ဍေံအာဂစိုတ်ကၠေံ ဇကုဍေံရဟွံတီ ယဝ်ရဍေံချိုတ်အာမ္ဂး ပိုဲညးၜါဒှ်ဒုဟ်ရ ဍေံတံညးၜါ ဟီုဂးညးသ္ကဲသာ်ဂှ်တုဲ ၚုၚ်ၚမၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲက္ၜၚ်ဂှ်အိုတ်ရ။
ပ္ဍဲဍုၚ်နာ်တေံ မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် ဗကန်စ ကဵုသမ္ဘာဇကုကောန်ဝုတ်နာ်ဂှ်တုဲ လ္ၚောဝ်ပဝတ်ကလအ် ခံါသဳသၟိၚ်နာ်ဂှ်တုဲ ရပ်ကေတ် ကြောတ်ကသေဲဂှ်တုဲ ကလေၚ်တိုန်ကၠုၚ် ဍုၚ်မၞိဟ်ဝွံရ မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် တိုန်ကၠုၚ် ဍုၚ်မၞိဟ်စိုပ်က္ၜၚ်မ္ဂး တခဳၜါကေုာံ ကောန်က္ၜၚ်ဂမၠိုၚ် ဃောတိက်သၠိၚ်ဒၟံၚ် သီုဖအိုတ်ရ ကော်ပၚုဟ်တခဳၜါ ကေုာံကောန်က္ၜၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ သာ်ဝွံဍေံတံ မဟီုတိုန်ရ အေဍေံရော ဟွံချိုတ်သွံ ဍေံစိုပ်ကၠုၚ်ရသွံ ဍေံစိုပ်ကၠုၚ်လေဝ် မူမွဲ ဟွံဂွံနၚ် စိုပ်ကၠုၚ်တဲသၟးရ ဍေံတံဟီုဂးညးသ္ကံတုဲ မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် ဟီုတိုန်သာ်ဝွံရ ယွံတခဳ ပိုက်ဂြၚ်တၟံက္ၜၚ်တုဲ ပိုဲဇက်ကၠောံအာ ဍုၚ်ဝေသာလဳတေံရောၚ်ဂးတုဲ ကာလဂှ် ပိုက်ပတိုန်ဂြၚ်တၟံက္ၜၚ်တုဲ ဇက်တိတ်အာရ။
ကာလဂှ် တခဳၜါဟီုတိုန်ပၠန်ရ မွဲသာ်ရောဟွံမွဲ ပ္ဍဲတဲဍေံဏံဂှ် မူဍေံအာကေတ်ဂှ်ရော ဍေံတံဟီုတဴကေုာံရၚ်သ္ကံရ ကာလဂှ် က္ၜၚ်ဂှ် ဇက်တိတ်အာတုဲ ဗၞတ်တ်မအာဒၟံၚ်ဂှ် က္ၜၚ်ဂှ်စိုပ်အာဍုၚ်ဝေသာလဳရ စိုပ်ဍုၚ်ဝေသာလဳတုဲ ဗဒိုအ်က္ၜၚ်ဖျေံဂြၚ်တၟံ ပ္ဍဲသ္ဍေဟ်က္ၜၚ်ဂှ်ရ ကာလဂှ် ညာတ်ဒးက္ၜၚ်ညးတြဴ ဨကရာဇ် မဖျေံလဝ် ထံၚ်တံဂှ်ရ ကာလဂှ် သၟာန်ရံၚ် ကောန်ဍုၚ်တံဂှ်တုဲ ကောန်ဍုၚ်တံဂှ် လဴဗစပရောဒဒှ် ဟိုတ်နူပန်ဂစိုတ်ထောံ ဒိုၚ်မွဲတုဲ ဒိုၚ်ဂှ် မွဲတ္ၚဲခၟာဲထဝ်မွဲမ ဟိုတ်နူမကဵုဒၟံၚ် ဨကရာဇ်ဂှ်ရ  ဨကရာဇ်ထေဲပၞတ်လောန်တုဲ မဖျေံလဝ်ထံၚ် ကုညးတြဴဂှ်ရ ပရောအိုတ်ဿီုလဴဗစ ကုမၚ်ဗၠာဲစန္ဒရ မၚ်ဗၠာဲဂှ် ဂွံတီကေတ်ပရော အိုဿီုတုဲ တိုန်အာကဵု ဨကရာဇ် ဍုၚ်ဝေသာလဳဂှ်ရ စိုပ်ဨကရာဇ် လ္ၚောဝ်ပဝတ်တုဲ ဂဇံဒၟံၚ် ဂတမုခ်ဨကရာဇ် ပ္ဍဲဒၞာဲမ္ဒးရးရ။

ခြာဟွံလအ် ဆက်ပတိုန်ဏာကဵု ဒကုတ်တရဴပၠန်ဏောၚ်အဴ

ကဵုဒှ်တသိုတ်စိုတ် တသိုက်ကာယ ၜါပြကာအိုတ်ညိ။
ဗွဲမအဲပြဲ
buggy

Friday, 30 August 2013

ပရောမၚ်ဗၠာဲစန္ဒ (၁)

ပရောမၚ်ဗၠာဲစန္ဒ (၁)

ကၠာတေံ ပ္ဍဲဍုၚ်စမ္ပာနာဂိုရ် ဇရေၚ်ဍုၚ်ဂှ် နွံကွာန်ဂှ် ဇၞော်မွဲ ပ္ဍဲကွာန်ဂှ် သေဌဳဇၞော်မၞုံတဴမွဲတၠရ ပ္ဍဲကွာန်ဂှ် မၚ်ဗၠာဲ ဗွဲစန္ဒမ္ဂးယၟု နွံတဴရ မၚ်ဗၠာဲဂှ်လေဝ် မူရဴကမၠောန်ကေၚ်ကာ မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ဟွံကၠောန်မွဲသာ်ရ မၚ်ဗၠာဲဂှ် နူဂယးပြဟ် ရပ်ဂွံကၟဟ်မွဲစန်မ္ဂး ဂေတ်အာဂေတ်ကၠုၚ် ရံၚ်ဒၞာဲသ္ၚိမၞုံကဵု သ္မိက်သ္မန်ဂၠိုၚ်ဂှ် လုပ်အာတွံသအးဇ္ၚး ဒဵုအးရ ကွဟ်သ္ၚိညးတုဲ ညးကော်ဗစပုၚ် စပုၚ်ဖဲတုဲ ကလေၚ်စဴသ္ၚိဇကုရ။
မၚ်ဗၠာဲဂှ် ယးဂတ အာသ္ၚိ တၞဟ်သအာၚ်မွဲသ္ၚိပၠန် ကွဟ်သအးဇ္ၚး ကဵုသ္ၚိညးဒဵုအးတုဲ ညးကော်ဗစပုၚ် စပုၚ်ဖဲတုဲ ကလေၚ်စဴသ္ၚိဇကု ပၠန်ရ။
မၚ်ဗၠာဲဂှ် နနဲသာ်ဝွံ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ ဗက်ကွဟ်ကဵုဒၟံၚ်သ္ၚိတေံ သ္ၚိဏံတုဲ ညးကော်ဗစပုၚ် စပုၚ်တုဲ စဴအာသ္ၚိဇကု ကမၠောန်မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် နွံဆဝွံရ။
နွံကာလမွဲတ္ၚဲ မၚ်ဗၠာဲဂှ် က္တဵုနူသတိက် နူဂယးပြဟ်ဂှ် ရပ်ဂွံကၟဟ်တုဲ အတိုၚ်ကမၠောန်ဇကု မကၠောန်ဒၟံၚ် ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲဂှ် တၞံနကၠောန်ပၠန်တုဲ ပြာပ်လုပ်အာ ဒေါ၀်ကွာန်တေံရ ဃောမဂၠာဲသ္ၚေဝ်ဂၠိပ်ရံၚ်ဒၟံၚ် သ္ၚိလဵုသၟိက်သၟန်ဂၠိုၚ်ဂှ် အာစိုပ်သ္ၚိသေဌဳမွဲရ ပ္ဍဲသ္ၚိသေဌဳဂှ်လေဝ် သၟိက်သၟန်ဟန်ဗန်ပြးချာဲဒၟံၚ် ပေၚ်အလုံမွဲလ္တူသ္ၚိ သၟဝ်သ္ၚိဂှ် မၚ်ဗၠာဲညာတ်တုဲ ပြာပ်အာကွဟ်သအးဇ္ၚးဒၟံၚ်ရ စိုပ်အခိၚ်ပုၚ်ဂယး သေဌဳတြုံဂှ် ကော်မၚ်ဗၠာဲကဵုစပုၚ် မၚ်ဗၠာဲစပုၚ်ဂယးတုဲ သၟိက်ဟန်ဗန် မသၟေဟ်ဒၟံၚ်ဏီတံဂှ် မၚ်ဗၠာဲထပ်ကွဟ်ဒၟံၚ်ပၠန်ရ ပ္ဍဲသ္ၚိသေဌဳဂှ် ဟိုတ်နူသၟိက်ဂၠိုၚ်လောန်တုဲ ဒဵုကဵုစိုပ်အခိၚ်စပုၚ်သဝ်တ္ၚဲတေံလေဝ် ဟွံတုဲဏီ စိုပ်အခိၚ်စပုၚ်သဝ်တ္ၚဲ ညးကော်ကဵုစပုၚ် မၚ်ဗၠာဲစပုၚ်သဝ်တ္ၚဲတုဲ သၟိက်သၟန်သၟေဟ်တဴတံဂှ် ထပ်ကွဟ်ပၠန်ရ တ္ၚဲလုပ်အာဒဵုကီုလေဝ် ကွဟ်ဒၟံၚ်ဟွံအိုတ်တုဲ မၚ်ဗၠာဲဟွံစဴသ္ၚိဇကု မၚ်ဗၠာဲကွဟ်ကၠေံသၟိက်တံဂှ် သအးသအးတုဲ မၚ်ဗၠာဲတိက်သၟဝ်သ္ၚိသေဌဳဂှ်ရ ကာလမၚ်ဗၠာဲတိက် ဖျေံက္ဍိုပ်ပ္ဍဲတိဂှ် သြ-ကျာ်-ဓရ်-သၚ် ရဴဝွံဗှ်ဗၞတ်တိုန်တုဲ မၚ်ဗၠာဲမတိက်ရ ကာလဂှ် သေဌဳတြုံ မၞုံဒၟံၚ်လ္တူသ္ၚိဂှ် ရမျာၚ်မၚ်ဗၠာဲမဗၞုတ်တိုန် ဂုဏ်ရတ်ပိပြကာဂှ် ဂွံမိၚ်ကေတ်တုဲ သာ်ဝွံမချပ်ရ မၚ်ဗၠာဲဝွံ မယိုက်ဒိုက်ဒၟံၚ် ဂုဏ်ရတ်ပိပြကာရောၚ်သွံဂးတုဲ ကော်ပ္တိုန်လ္တူသ္ၚိရ မၚ်ဗၠာဲတီဂုဏ် ကျာ် ဓရ် သၚ်သာ်ဝွံ တိက်သၟဝ်သ္ၚိ ဟွံဂပ်ဂဝ်ရသွံ ဂးတုဲ ကဵုသတိက်လတူသ္ၚိရ သေဌဳဗြဴဂှ် ပါၚ်သ္ကာတ်မြဟ်ဗွဲမလောန်ရ ဟီုစုတ်ကဵုညးတၞဟ်ဆဆဵုဆညာတ်ရ သေဌဳဗြဴဂှ် ၜိုန်ကဆံၚ်ဂလှ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် သေဌဳတြုံဂှ် ကၞပ်သ္ၚောံဒၟံၚ်ရ သေဌဳဂှ်လေဝ် ပတၠကောန်ဗြဴထပှ်ရ ကောန်ဗြဴဇၞော်တြဴဂှ် စှေ်ဒၞာဲပတဴအိန်ထံၚ်အိုတ်တုဲ သၟေဟ်ဒၟံၚ်ဆကောန်ဟဒေံဂှ် မွဲပၠန်ရ။
ဂမာန်သေဌဳတြဴဂှ် အာသွံရာန်စဗၞိက်အိုတ်ရ ညးမွဲမွဲက္ၜၚ် သီုကဵု ညးတြဴဂှ် ညးမွဲမွဲကဵုဏာသြန် လ္ၚီကသာပ်တုဲ သီုညးတြဴဂှ် ဒှ်သြန်တြဴလ္ၚီရ ကာလဂှ် ညးတြဴက္ၜၚ် အာသွံရာန်ဗၞိက်ရ ဗၞတ်ဗၞတ်မအာဂှ် စိုပ်အာဍုၚ်ဝေသာလဳတေံရ စိုပ်သၞေဟ်က္ၜၚ်ဍုၚ်ဂှ်တုဲ ဒေါအ်ဖျေံဒြၚ်တၟံ သီုတြဴက္ၜၚ်ရ။
ကာလဂှ် ဨကရာဇ်ဍုၚ်ဝေသာလဳ မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ဂွံဒၟံၚ်ထဝ်မွဲကလောံတၟာတၟာ ခၟာဲစာၚ်ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲရ ဗီုကလိဂွံထဝ်ဂှ် တုန် ဒိုၚ်မွဲဂှ် ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ ဍေံဂိုၚ်နၚ် ထဝ်မွဲမွဲကလောံ တၟာခၟာဲစာၚ်ရောၚ်။
ဒးကာလမွဲတ္ၚဲ ဒိုၚ်ဂှ်အာဍုန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတိုၚ်ယာက္ၜၚ်ဂှ်ရ ညးဗၞိက်တြဴက္ၜၚ်ဂှ် ဍေံညာတ်ဒး ဂစေံဒိုၚ်ဂှ်တုဲ သီုကဵုစိုတ်မမိပ် သွက်ဂွံတုံစသွဒိုၚ်ဂှ် ဍေံတံပန် ဂစိုတ်ကၠေံဒိုၚ်ဂှ်ရ ပန်ဂွံတုဲ သွက်ဂွံတုံစသွ ဍေံတံကၠောန်ဒိုၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂၞဴဒိုၚ်ဂှ် ဂွံထဝ်မွဲကလောံရ ဍေံတံတုံသွဒိုၚ်ဂှ်တုဲ သီုညးတရဴက္ၜၚ် ဃောကောံစဒၟံၚ်ပုၚ်ဂှ် တခဳနူနန်တေံ စိုပ်ကၠုၚ်မွဲတုဲ ကာလဂှ် တခဳဂှ် သၟာန်တိုန်ရ ယွံသ္ကိုပ်က္ၜၚ်တံ မူသွဂွံစအိုတ်ဂှ်ရော သာ်ဝွံသၟာန်ရ။
ကာလဂှ် ရဲသ္ကိုပ်က္ၜၚ်တေံဂှ် သာ်ဝွံဟီုတိုန်ရ ယွံတခဳတ္ၚဲဏံ ဂွံစသွခိုဟ်ရ ကၠုၚ်စပုၚ်ညိ သာ်ဝွံကော်ဗစပုၚ် ကုတခဳဂှ်ရ တခဳဂှ်မိၚ်တုဲ သၟာန်တိုန်ပၠန်ရ ဂွံစသွခိုဟ်ဂှ် မူသွမဒှ်ရော သၟာန်တိုန်ပၠန်ရ။
ညးသကိုပ်က္ၜၚ်တံဂှ် သာ်ဝွံသ္ဂးရ ယွံတခဳ တ္ၚဲဏံပိုဲဂွံ စသွဒိုၚ်ရ ဒိုၚ်မွံဍေံပဝ်ကၠုၚ်ဍုန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတိုၚ်ယာက္ၜၚ်ပိုဲတုဲ ပိုဲပန်ဂွံတုဲ တုံသွဒိုၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂၞဴဒိုၚ်ဂှ် သီုထဝ်ဂွံမွဲကလောံဏီ သာ်ဝွံသကိုပ်က္ၜၚ်တံဂှ် သ္ဂးရ။
တခဳဂှ် မိၚ်ဂလာန်သကိုပ်က္ၜၚ်တံဂှ် မဟီုတုဲ ဍေံချူသမ္တီလဝ်တုဲ ဍေံတိုန်ဆက်ကွာဲ ဨကရာဇ်ရ ဨကရာဇ်ညာတ်လိခ်ဂွံ တီကေတ်ပရောဂှ်တုဲ ကဵုအာကော်သကိုပ်က္ၜၚ် သီုတြဴတၠရ ပ္ဍဲစိုတ်သကိုပ်က္ၜၚ်တံဂှ် ဒဒှ်က္ၜၚ်ဍေံညးတြဴ ကၠုၚ်စိုပ်ဂှ် တခဳဂှ် ချူသမ္တီဏာတုဲ အာဆက်ကွာဲ ကုဨကရာဇ်တုဲ ဨကရာဇ်ကော်ရောၚ် သမ္တီကေတ်သာ်ဒှ်တုဲ  သီုညးတြဴတိုန်အာ ဇရေၚ်နန်ဨကရာဇ်တေံ မိပ်မိပ်ဇြိပ်ဇြိပ်ရ ဍေံတံညးတြဴဂှ် တိုန်အာစိုပ် ဨကရာဇ်တေံ ပဝတ်တုဲ ဂဇံဒၟံၚ်အိုတ်ရ။
သၟိၚ်ဨကရာဇ်ညာတ်တုဲ သာ်ဝွံသၟာန်တိုန်ရ ယွံသကိုပ်က္ၜၚ်တံ ညးတြဴတၠ မၞးတံစကၠေံဒိုၚ်အဲကွေံဟာ ဒိုၚ်အဲဂှ်မွဲတ္ၚဲထဝ်မွဲကလောံ ဍေံဂိုၚ်နၚ်ကဵုအဲလၟိန်ရောၚ် လၟုဟ်ထဝ်မွဲကလောံလေဝ် အဲဟွံဂွံရ မၞးတံစကၠေံဒိုၚ်အဲဂှ် ဒှ်ကွေံဟာ သၟိၚ်သၟာန်ရ။
ညးသကိုပ်က္ၜၚ်တံဂှ် ပိုဲဍိက်တံ စဒးကွေံရအဴ ဍေံတံဂမြၚ်ပ္တီအိုတ်ရ။ သၟိၚ်မိၚ်တုဲ သာ်ဝွံဟီုတိုန်ရ ဟာဲသကိုပ်က္ၜၚ်တံ မၞးတံသထောံကၠေံမ္ဂး ထဝ်အဲမွဲကလောံဂှ် ကေတ်နၚ်ကုအဲ ဗၞိက်မၞးတံ ဆမၞုံပ္ဍဲက္ၜၚ်ဂှ်လေဝ် ကေတ်နၚ်ကဵုကုအဲသၟိၚ်ဂးတုဲ သၟိၚ်ထေဲပၞတ်ဗွဲမလောန်ရ သကိုပ်က္ၜၚ်တံဂှ်လေဝ် သၟိၚ်ကဵုစုတ်လဝ် ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် သီုဖအိုတ်ရ။
လတေံ ပ္ဍဲသ္ၚိသေဌဳတေံပၠန် ကောန်ဟဒေံမွဲ မၞုံဒၟံၚ်ဂှ် သၟိက်ဂွံစဳရေၚ်ပြုပြေၚ်စ ကုမၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် သေဌဳဗြဴဂှ် မ်ိၚ်တုဲ ဟွံကြိုက်စိုတ် ဟီုကဆံၚ်ဂလှ် ထေဲကဵု သေဌဳတြုံဂှ်ရ ယွံနာဲပိုဲသေဌဳ ကောန်ဟဒေံအဲဂှ် မူပဂွံစဳရေၚ်စ ကုမၚ်ဗၠာဲစန္ဒဏံရော မၚ်ဗၠာဲဏံ ဂကူမသဍေံရောဟွံတီ ဍေံလေဝ် မူကမၠောန်ကၟိတ်ရော ဟွံမွဲ ကွဟ်စဒၟံၚ် သၟိက်သၟန် ပ္ဍဲသ္ၚိညးတၞဟ်ဂှ် ဍေံဒှ်ဂကူညးယုတ်ရောၚ် မူပဂွံစဳရေၚ်စကဵု ကောန်ဟဒေံအဲရော အဲဟွံကဵုကေတ်ဂးတုဲ သေဌဳတြုံဂှ်  ဟွံကလၚ်အရေဝ် သေဌဳဗြဴဂှ်တုဲ ကောန်ဟဒေံဇကုဂှ် စဳရေၚ်စကဵု မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ်တုဲ သေဌဳဗြဴဂှ် ထေဲပၞတ် က္တဵုဒှ်ဒေါသ ဗွဲမလောန်ရ။
ကာလဂှ် သေဌဳတြုံဂှ် ကဵုဒက်က္ၜၚ်မွဲပၠန်တုဲ ကဵုဂမာန်ဍောတ်မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် အာသွံဗၞိက်ကီုရ ကာလဂှ် သေဌဳဗြဴညာတ်တုဲ အဵု လေၚ်လေၚ်ရ ဂးတုဲ ဟိုတ်နူ ဟွံပ္တောံစဂမာန်ဍောတ်ဂှ်တုဲ ကော်တခဳကောန်ရဲၜါတုဲ ကဵုဗက်အာကရောံ မၚ်ဗၠာဲစန္ဒရ မူမၚ်ဗၠာဲစန္ဒရာန် ဗီုလဵုဍေံသွံ သာ်လဵုဍေံကၠောန်ဂှ် ကဵုတခဳပ္တေဟ်ၜါဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ။ ကာလဂှ် မၚ်ဗၠာဲစန္ဒဂှ် ပဝတ်ကလံခံါသဳ တြုံကဵုဗြဴၜါတုဲ ရံၚ်အခိၚ်အခါ ဂိတုတ္ၚဲခိုဟ်တုဲ က္ဍိုက်က္ၜၚ် ဇက်တိတ်အာရ။

ခြာဟွံလအ် ဆက်ပတိုန်ဏာကဵု ဒကုတ်တရဴပၠန်ဏောၚ်အဴ

ကဵုဒှ်တသိုတ်စိုတ် တသိုက်ကာယ ၜါပြကာအိုတ်ညိ။
ဗွဲမအဲပြဲ
buggy

Friday, 19 July 2013

မိတ်ဒါန်မတ်ဗြဲ သၟတ်ဝုတ်ဗၠာဲမန်
သွက်ဂွံကေတ်လိက်ဂှ် ဍဵုသၟဝ်ဏံညိ


ဝတ္တု မိတ်ဒါန်သၟတ်ြဗဲဏံဝွံ ဝတ္တု ကေၚ်ချူလဝ်ကၠာအိုတ် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရ ယောၚ်ယာမှာရာ ဟွံဍိုက်ပေၚ်နာနာသာ်မ္ဂး တၚ်ကဵုကသပ် ပလံၚ်ဗစိုပ် sgongmon@gmail.com မာန်ရ။ 

ကဵုဒှ်တသိုတ်စိုတ် တသိုက်ကာယ ၜါပြကာအိုတ်ညိ။

ဗွဲမအဲပြဲ
buggy

Monday, 15 July 2013

နဲကဲ စဵုဒၞာဓဝိၚ်ကမၠောန်


ကမၠောန်ကဵု ဓဝိၚ်ဂှ် ကၠုၚ်မွဲတောဲဓဝ်ရ၊ ကမၠောန်နွံမ္ဂး ဓဝိၚ်နွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဓဝိၚ်အောန်၊ ဓဝိၚ်ဂၠိုၚ်ဂှ် တန်တဴကဵု မၞိဟ်ဒုၚ်စသိုၚ်ရ ယဝ်ရ ဓဝိၚ်ဂၠိုၚ်မ္ဂး ဟွံခိုဟ်ကဵု ခန္ဓဇကုပိုဲတုဲ ခန္ဓပိုဲဂှ် ဍိုန်လျအာရ။ အဃောဂှ် က္တဵုဒှ်တိုန် ယဲစိုတ်စှေ် မာန်ဒၟံၚ်ရ။
နဲကဲ ပိုယ်ဂှ်ယှအ်ဖျေံ ဓဝိၚ်စံၚ်တူဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂၠံၚ်သြိုဟ်ပိုဲ ပရောကမၠောန်ဂှ် နွံတဴဒၟံၚ် (၇) သာ် ဗွဲမလောဲသွာ သမ္တီလဝ်ဂွံရ
၁) ဒုၚ်ပါ်ပဲါ
          ပိုဲမၞိဟ်ပုထုဇန်မ္ဂးဂှ် ဟွံဍိုက်ပေၚ်ဒၟံၚ် ဖအိုတ်ပုဟ် ဟိုတ်နူဂှ်ရ အခိၚ်အခါ ညးတၞဟ်ပါ်ပဲါဇကုမ္ဂး ဂွံဒုၚ်တဲမာန်ဂှ် လွီပရာညိ။ လ္ပကလေၚ်ပတဝ်စၞး နကဵုစိုတ် အလဵုဇကုထေဲဍုဟ်ညိ ယဝ်ရ ဇကုဟွံတီမ္ဂး ဟီုဟွံတီညိ။ လ္ပပၠောပ်သ္ပ ဇကုတီညိ။ ဠဂှ်တှေ် ဟွံဒးကၠောန် ဟွံဒးစွံ စိုတ်ဓဝိၚ်ကွေံရ၊ ဇကုကၠောန်မာန်မှ ဇကုဟီုမ္ဂး ဓဝိၚ်ဂှ် သက်သာကၠုၚ်မာန်ရ။
၂) လ္ပပြိုၚ်ပ္ကာန်ဒၟံၚ်ကဵု ညးတၞဟ်သအာၚ်
          မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် မိက်ဂွံပြိုၚ်ပ္ကာန်ကဵု ညးတၞဟ်သအာၚ်ရ။ ဍေံလောဲ မုပ အဲဂွံဝါတ်၊ ဍေံကၠောန်ညိဓဝ် ဍေံဂွံဂၠိုၚ်နူအဲ နာနာသာ်တံဂှ် တုပ်ညံၚ်ရဴ ဖျေံဒၟံၚ်စိုတ်ဓါတ်ဇကုကီုရ။ ဇကုလေဝ်ဟွံကၠောန်မာန်၊ ညးတၞဟ်ကၠောန်လေဝ် ဇကု ရံၚ်ဗဵုဟွံဂွံတှေ် မံၚ်သၟးသၟး နာဲဖအိုတ်ဒၟံၚ် စိုတ်ဓါတ်ဇြဟတ်ဇကုရလေဝ်။ ဓဝ်ဍာံမ္ဂးဂှ် ယဝ်ရ ဇကုကၠောန်ဍာံတှေ် ဒၞာဲသွက်ဇကုဂှ် နွံဒၟံၚ်တွဵုဂှ် စှေ်ကေတ်စိုတ်ညိ။ ဟိုတ်ဒးကူချပ်မံၚ်ပရောညးတၞဟ် ကူချပ်ပရောဇကု ညံၚ်ဂွံတဴတက်၊ ဖျေံတိုၚ်ပ္ကဴ မု ဇကုမိက်ဂွံဒှ်တှေ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဖအိုတ်ရဏောၚ်။
၃) ဆက်ဆောံကဵု ညးတၞဟ်
          ဆက်ဆောံဟီုဂှ် ညံၚ်ပိုဲဂွံကၠိုဟ်ဍကဵု ညးမွဲမွဲရ။ ကသပ်တုပ်ကီု လညာတ်ဟွံတုပ်ကီုလေဝ် ကသပ်တၟိ လညာတ်တၟိဏံဂှ် ဂွံလောဲသွာကွေံရ။ ယဝ်ရ ဇကုချပ်မွဲမွဲသာ် မိက်ဂွံဒှ်မ္ဂး ချပ်ကဵု ညးမနွံကဵုပညာတံ မၞိဟ်ဇမၞော်တံတှေ် ခိုဟ်သြန်တၟာဟလိုၚ်ရ။ ဗၠေတ်မှာရာလေဝ်အောန် ၊ ဓဝိၚ်စံၚ်တူတံလေဝ် ဖအောန်ဖျေံမာန် တၟာဟလိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကမၠောန်ပၠန်လေဝ် အာတ်ကသပ် ရဲကၠောန်ကမၠောန်မွဲစွံလေဝ် ဂွံမာန်မံၚ်ရ။
၄) ချူဖျေံတၚ်စၟတ်သမ္တီ
          ပိုဲမၞိဟ်တံဝွံ မဝိုတ်ဂၠိုက်စလောဲသွာကွေံရ။ ချပ်ဂွံတၚ်မွဲမွဲသာ် မိက်ဂွံကၠောန်ကီု တၚ်နၚ်ဇကုမိက်ဂွံကၠောန်ဂှ် နွံဂၠိုၚ်မံၚ်မ္ဂး ချူဖျေံလ္တူလိက်တၞး ဟွံသေၚ် လိက်အုပ် ဂွံစၟတ်သမ္တီလဝ် ထေက်ရ။ ဠဂှ်တှေ် မုဇကုမိက်ဂွံကၠောန်ဂှ် ဗဵုပ္ဍဲလိက်တုဲ ကၠောန်အာတှေ် တုဲလောဲသွာရောၚ်။ အခါလ္ၚဵုဝွံ ကမၠောန်ဒးကၠောန်ဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်တုဲ မုဂွံကၠောန်ကၠာဂှ် ချပ်ဟွံဒးရ အခိၚ်ဂှ်မ္ဂး ချူဖျေံမွဲတုဲမွဲ ရုဲကမၠောန်ဇကုဒးဖတုဲပြဟ်ဂှ်မ္ဂး ဓဝိၚ်ကမၠောန်ဟွံတုဲဂှ် အောန်ကၠေံအာမာန်မံၚ်ရ။
၅) ချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်
          ဗီုဂွံဖအောန်ထောံ ဓဝိၚ်ကမၠောန်၊ ဓဝိၚ်နာနာသာ်ဝွံ ချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တှေ် ခိုဟ်အိုတ်ရ။ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ချဳဒရာၚ်ဍာ်ထတ်ကာယပိုဲမ္ဂး ခန္ဓဇကုပိုဲ ပ္တိုတ်ဇြဟတ်ဂၠိုၚ်တုဲ စလေဝ်စှေ်၊ တိက်လေဝ်သၠိၚ်၊ မၞိဟ်ဇကုပိုဲ မံၚ်စခိုဟ်တိုန်ရ။ ဠဂှ်တှေ် ဓဝိၚ်ကမၠောန် ပိုဲကၠောန်ဟွံမာန် ထေၚ်ကေတ်တံဂှ် အောန်တိုန်တုဲ ဇကုကၠောန်မာန်၊ ဖတုဲကမၠောန်မာန်ရ။
၆) ဂြိုၚ်ကဵုဂၠိုၚ်ညိ
          ဂြိုၚ်ဂၠိုၚ် အာယုက်ဂၠိၚ် အရေဝ်မန် ဟီုလဝ် နွံဒၟံၚ်ရ။ အ္စာသိပ္ပံတံ သ္ပလဝ် သုတေသန ပွမဂြိုၚ်ဏံဂှ် ဂဥုဲခိုဟ်ခိုဟ် မွဲကီုရဏောၚ် ဂးလဝ်ရ။ ယဝ်ရ အခိၚ်ဓဝိၚ်ဂၠိုၚ်၊ ဍောၚ်ၜိုတ်ဒၟံၚ်စိုတ်မ္ဂး ဗဵုထောံ ဗီဒီယို၀်ဒးဂြိုၚ်တံမ္ဂး ဓဝိၚ်စိုတ်ဇကု ၀ိုတ်အာမွဲလစုတ်မာန်မံၚ်ရ။
၇) အပြံၚ်လှာဲ
          ကမၠောန်ဇကုကၠောန်ဒၟံၚ်ဏံဂှ် ယဝ်ရ ဓဝိၚ်ဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်၊ ဟွံမိက်စိုတ်၊ ဒုၚ်အေၚ်ဟွံမာန်ရမ္ဂး ပြံၚ်လှာဲထောံ ကမၠောန် ပြဟ်ပြဟ်ညိ၊ လ္ပဖအိုတ်ဒၟံၚ်အခိၚ် ဂၠာဲကမၠောန်တၟိမွဲတုဲ ပြံၚ်အာ ဗွဲမဒးရးညိ။ ဆဂးဂှ်ကီုလေဝ် အခိၚ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်သြန် နာနာသာ်တံ က္တဵုဒှ်မံၚ်မ္ဂး အေၚ်ဒုၚ်မွဲဆိၚ်ခဏတုဲ အခိၚ်ကာလ ပြေပြံၚ်မှ ဂၠံၚ်ဍာန်တၟိဂှ် ဆက်ကွာ် အာညိ။

ကဵုဒှ်တသိုတ်စိုတ် တသိုက်ကာယ ၜါပြကာအိုတ်ညိ။
ဗွဲမအဲပြဲ
buggy

Thursday, 11 July 2013

သုတေသနလိက်ပတ်မန်

မ္ရဵုရအဴ
          လၟုဟ်ဂှ် လိက်မန်ပိုယ်ဝွံ ညးမချူကီု၊ ညးမဗှ်ကီု အောန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်တၟာဟလိုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ဂှ် အောန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲစိုတ်ကီုလေဝ် သွက်မၞိဟ် မိက်ဂွံထိၚ်ဒေက်လိက်မန်တံကီု၊ ညးမဇြိုၚ်သ္ဍိုက်ကီုလိက်မန်တံ ညံၚ်ဂွံဒှ် ဂုဏ်ဖိုဟ်မွဲဟေၚ် လိက် နာဲသက်လောန်မချူလဝ် ပရောသုတေသနလိက်ပတ်မန်ဂှ် ပ္တိုန်ဏာလ္တူ ဗၠံက်မဒှ်ရ။ ဗှ်ရံၚ် လိက်မန်ပိုယ်တံ ဗီုလဵုအဓိပ္ပါယ် မဇြိုက်နက် မဍိုက်ပေၚ်တဴကဵု ရှ်သာအိုတ်ညိအဴ။


သွက်ဂွံကေတ်လိက်ဂှ် ဍဵုသၟဝ်ဏံညိ


ကဵုဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယညိအဴ
ဗွဲမအဲပြဲ
buggy

Tuesday, 21 May 2013

ဇာတ်ဝေသန္တဝ်


ပုံဇာတ်ဝေသန္တဝ်ဏံဝွံ ပ္ဍဲဇာတ်စှ်ဂှ် ဒှ်ဇာတ်တြဴအိုတ် မဒှ်တုဲ မဆေၚ်စပ်ကဵု ဒါနပါရမဳတုဲ ကျာ်ြတဲပိုဲတွံလဝ် မဒှ်ရ။သွက်ဂွံကေတ်လိက်ဂှ် ဍဵုသၟဝ်ဏံညိ


ကဵုဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယညိအဴ
ဗွဲမအဲပြဲ
buggy